TEAM LOSH

Sarah Scanlon, Skater, Nurse. 

Lincoln City, Oregon

Tavita Scanlon, Skater, Skatepark Builder. 

Lincoln City, Oregon